STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. (22) 684 03 28
faks (22) 825 08 03
e-mail: p.kulawczyk@wp.mil.pl

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 125 000 euro

NUMER SPRAWY:
17/2011

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
usługi

PRZEMIOT ZAMÓWIENIA:
Sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych utwardzonych przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych utwardzonych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim
a) Powierzchnia wewnętrzna – 7 403,71 m2
b) Powierzchnia zewnętrzna – 40 688,90 m2.


INFORMACJE O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SIWZ można pobrać ze strony internetowej http://www.sziwawa.pl

INFORMACJE O RODZAJU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
21 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca po podpisaniu umowy.

WYMAGANIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w zakresie opisanym przez Zamawiającego.
5. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednego zamówienia co najmniej dwie usługi sprzątania przy czym każda z nich o powierzchni wewnętrznej min. 2 000 m2 i powierzchni zewnętrznej min 10 000 m2 odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia i wartością nie mniejszą niż 150 000 zł każda, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców,
6. przygotowali ofertę zgodną z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:
100% cena

WADIUM:
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
pok. 118 w terminie do dnia 28.03.2011 do godz 09:30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
pok. 319 dnia 28.03.2011 o godz 11:00.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
60 dni

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
W sprawach organizacji przetargu:
p. Ewa KOZIEŁ – KOWALCZYK – tel.22/ 684 04 23
p. Agnieszka RYKOWSKA – tel. 22/ 684 03 28
W sprawach przedmiotu zamówienia oraz podpisania umowy:
p. Paulina OJRZYŃSKA – tel. 22/ 684 04 33
codziennie w dniach pracy Stołecznego Zarządu Infrastruktury w godz. 700 - 1500
Adres do korespondencji: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa
W sprawie wizji lokalnej:
Zastępca Kierownika WAK Nowy Dwór Mazowiecki p. Tomasz PIETRAS – tel. 22/686 30 65

POZOSTAŁE:
LP.
PLIK
FORMAT
ROZMIAR
 
1
doc
250.0 kB

 
2
doc
71.0 kB

 
3
doc
52.0 kB

 
4
doc
46.0 kB

 
5
doc
83.0 kB

 
6
doc
39.5 kB

 
7
doc
25.5 kB

 
8
doc
92.0 kB

 
9
doc
63.5 kB

 
10
doc
35.5 kB

 
11
doc
29.0 kB

 
12
doc
31.5 kB

 
13
doc
39.5 kB

 
14
doc
29.0 kB

 
15
doc
28.5 kB

 
16
xls
36.0 kB

 

« Powrót                                                                                                                                                                                         
Wizyt: 988956
Projekt i oprogramowanie: © 2006-2014 by Karol Myszko