STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. (22) 684 03 28
faks (22) 825 08 03
e-mail: p.kulawczyk@wp.mil.pl

O G Ł O S Z E N I E
przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej 133 000 euro

NUMER SPRAWY:
60/2009

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
usługi

PRZEMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa budynku hangaru dla samolotów w kompleksie wojskowym Warszawa Okęcie

INFORMACJE O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.sziwawa.pl

INFORMACJE O RODZAJU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zamówień uzupełniających.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Etap I: program inwestycji -3 miesiące od daty podpisania umowy;
Etap II: dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- 5 miesięcy od daty podpisania umowy (po zatwierdzeniu programu inwestycji)

WYMAGANIA:
Punkt 12 Ogłoszenia o przetargu ograniczonym

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:
Cena - 100%

WADIUM:
6.000 zł na etapie składania ofert

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba Zamawiającego -pok. nr 118 w terminie do dnia 12.08.2009 do godz 14:00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Siedziba Zamawiającego - pok. nr 319 dnia 12.08.2009 o godz 14:30.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
- w sprawach organizacji przetargu:
p. Małgorzata Bijak -tel. 0-22/ 6840-423
p. Piotr Kulawczyk -tel. 0-22/ 6840-328
- w sprawach technicznych:
p. Jerzy Balicki -tel. 0-22/ 6845-363
POZOSTAŁE:
LP.
PLIK
FORMAT
ROZMIAR
 
1
doc
151.0 kB

 
2
doc
79.5 kB

 

« Powrót                                                                                                                                                                                         
Wizyt: 910841
Projekt i oprogramowanie: © 2006-2014 by Karol Myszko