STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
tel. (22) 684 03 28
faks (22) 825 08 03
e-mail: p.kulawczyk@wp.mil.pl

O G Ł O S Z E N I E
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 137 000 euro

NUMER SPRAWY:
37/2008

RODZAJ ZAMÓWIENIA:
dostawy

PRZEMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa środków do utrzymania czystości

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa środków chemicznych do utrzymania czystości do podległych Zamawiającemu Wojskowych Administracji Koszar na terenie woj. mazowieckiego

INFORMACJE O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SIWZ można pobrać ze strony internetowej: http//www.sziwawa.pl

INFORMACJE O RODZAJU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach siedmiu części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Ostatnia dostawa nie później niż dnia 30.09.2008 r.

WYMAGANIA:
Rozdział V SIWZ

KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:
cena - 100%

WADIUM:
Na całość zamówienia: 35 000,00 zł.
Na poszczególne części zgodnie z rozdziałem IX SIWZ.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba Zamawiającego -Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97, pok. 118 w terminie do dnia 28.03.2008 do godz 10:00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Siedziba Zamawiającego - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97, pok. 151A dnia 28.03.2008 o godz 11:00.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
60 dni

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
-w sprawach organizacji przetargu:
p. Małgorzata Bijak, p. Piotr Kulawczyk
-w sprawach opisu przedmiotu zamówienia oraz zawarcia umowy:
p. Grażyna Butkiewicz -tel. 022/684-52-24
POZOSTAŁE:
LP.
PLIK
FORMAT
ROZMIAR
 
1
xls
16.0 kB

 
2
doc
134.5 kB

 
3
doc
87.0 kB

 
4
doc
33.0 kB

 
5
doc
46.5 kB

 
6
doc
56.0 kB

 
7
doc
54.0 kB

 
8
doc
54.5 kB

 

« Powrót                                                                                                                                                                                         
Wizyt: 912634
Projekt i oprogramowanie: © 2006-2014 by Karol Myszko